D农ng Phan v脿 Trang Cao 膽岷縩 t峄 H脿 N峄檌. D农ng 膽i峄乽 h脿nh c么ng vi峄嘽 kinh doanh c貌n Trang l脿 nh脿 thi岷縯 k岷 nh瓢ng h峄 c贸 c霉ng s峄 th铆ch du l峄媍h v脿 ch峄 岷h.

D农ng Phan v脿 Trang Cao l脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 膽am m锚 c么ng vi峄嘽 t岷 H脿 N峄檌. D农ng tham gia ho岷 膽峄檔g kinh doanh, c貌n Trang l脿 nh脿 thi岷縯 k岷, nh瓢ng h峄 c贸 chung s峄 th铆ch du l峄媍h v脿 ch峄 岷h.

L岷 c岷 h峄﹏g t峄 b峄 岷h “Follow Me (Theo em 膽i kh岷痯 th岷 gian)” c峄 nhi岷縫 岷h gia ng瓢峄漣 Nga Murad Osmann, b岷 g谩i anh 膼么ng v脿 anh 膼么ng 膽茫 quy岷縯 膽峄媙h ch峄 b峄 岷h gi峄憂g v峄沬 sao Vi峄噒 .

L岷 c岷 h峄﹏g t峄 nhi岷縫 岷h gia ng瓢峄漣 Nga Murad Osmann v脿 c谩c b岷 C么 g谩i, D农ng v脿 Trang, theo d玫i 岷h c峄 t么i (theo t么i 膽i kh岷痯 th岷 gian), quy岷縯 膽峄媙h th峄眂 hi峄噉 m峄檛 b峄 岷h t瓢啤ng t峄 nh瓢 phi锚n b岷 Vi峄噒 Nam.

Nana Nim (bi峄噒 danh c峄 D农ng v脿 Trang) pha m谩u trai g谩i trong lo岷 岷h t峄 2014 膽岷縩 nay. – B峄ヽ 岷h n脿y 膽瓢峄 ch峄 b峄焛 m峄檛 ng瓢峄漣 膽脿n 么ng c贸 m谩u pha x膬ng v脿 Nana Nim (bi峄噒 danh c峄 D农ng v脿 Trang). -Trong hai n膬m qua, 膽么i v峄 ch峄搉g tr岷 n脿y c霉ng nh峄痭g ng瓢峄漣 nhi峄噒 huy岷縯 膽茫 膽岷穞 ch芒n 膽岷縩 to脿n b峄 n啤i n脿y. C谩c n瓢峄沜 nh瓢 Nha Trang, V峄媙h H岷 Long, H岷 Giang, Hu岷, H峄檌 An, 膼脿 N岷祅g, T芒n 膼岷.

Hai n膬m tr峄 l岷 膽芒y, c谩c c么 ch峄 tr岷 膽am m锚 ph瓢峄 膽茫 膽岷穞 ch芒n 膽岷縩 nhi峄乽 n啤i tr锚n c岷 n瓢峄沜 膽峄 ch峄 岷h nh瓢 Nha Trang, V峄媙h H岷 Long, H岷 Giang, Hu岷, H峄檌 An, 膼脿 N岷祅g, T芒n 膼岷.

C贸 hai 膽峄媋 膽i峄僲 膽峄 ch峄 岷h tr峄 l岷 Trung Qu峄慶 l脿 H峄檌 An v脿 膼脿 N岷祅g Dunn kh么ng qu锚n nh岷痭 nh峄: 鈥淣岷縰 c贸 kh岷 n膬ng 膽i 膼脿 N岷祅g, b岷 n锚n thu锚 xe m谩y ch岷 l锚n 膽峄塶h B脿n C峄. T岷 膽芒y, b岷 c贸 th峄 ng岷痬 nh矛n to脿n c岷h th脿nh ph峄, h貌a quy峄噉 v峄沬 n煤i, bi峄僴, m芒y tr峄漣 鈥. – 峄 m峄檛 s峄 n啤i, c岷 hai s岷 quay l岷 ch峄 岷h H峄檌 An v脿 TP 膼脿 N岷祅g. Dunn c农ng kh么ng qu锚n nh岷痭 nh峄: “N岷縰 c贸 kh岷 n膬ng 膽岷縩 膼脿 N岷祅g, b岷 n锚n thu锚 xe m谩y ch岷 l锚n 膽峄塶h B脿n C峄 T岷 膽芒y, b岷 c贸 th峄 ng岷痬 nh矛n to脿n c岷h th脿nh ph峄, h貌a quy峄噉 v峄沬 n煤i non, bi峄僴 c岷. M芒y v脿 tr峄漣 鈥. -Kh么ng ch峄 c贸 concept “gi峄憂g h峄噒 nhau” c峄 D农ng Phan v脿 Trang Cao, h峄 c貌n ch峄 岷h d瓢峄沬 n瓢峄沜 v峄沬 “Follow me”

D农ng Phan v脿 Trang Cao kh么ng ch峄 “gi峄憂g nhau” v峄 concept, h峄 c貌n k峄 r岷眓g Follow Me 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 d瓢峄沬 n瓢峄沜.

M峄檛 trong nh峄痭g 膽i峄僲 thu h煤t c峄 b峄ヽ 岷h g峄慶 “Follow Me” l脿 s峄 bi岷縩 h贸a v脿 c谩m d峄 c峄 c么 b岷 g谩i Murad Osmann trong trang ph峄, nh瓢ng khi xu岷 hi峄噉 th矛 铆t h啤n. 膼么i b岷 tr岷 峄 H脿 N峄檌 c农ng 谩p d峄g ph瓢啤ng ph谩p n脿y khi ch峄 岷h.

M峄檛 trong nh峄痭g 膽i峄僲 thu h煤t c峄 b峄ヽ 岷h g峄慶 “Follow Me” l脿 s峄 bi岷縩 h贸a v脿 quy岷縩 r农 trong trang ph峄 c峄 b岷 g谩i Murad Osman. M岷穋 d霉 n贸 hi岷縨 khi x岷 ra. 膼么i b岷 tr岷 峄 H脿 N峄檌 c农ng 谩p d峄g ph瓢啤ng ph谩p n脿y khi ch峄 岷h. -Dong Pan cho bi岷縯 h岷 h岷縯 trang ph峄 trong b峄 岷h 膽峄乽 do b岷 g谩i thi岷縯 k岷 v脿 chu岷﹏ b峄. L脿 ch峄 th瓢啤ng hi峄噓 thi岷縯 k岷 Boholic, Trang Cao k岷縯 h峄 h脿i h貌a gi峄痑 c谩 t铆nh v脿 phong c谩ch th峄漣 trang Bohemian t峄 do, ph贸ng t煤ng 峄 m峄峣 v峄 tr铆 trong 岷h. 膼瓢峄 thi岷縯 k岷 v脿 chu岷﹏ b峄 b峄焛 ch峄 g谩i c峄 m矛nh. L脿 ch峄 th瓢啤ng hi峄噓 thi岷縯 k岷 Boholic, Trang Cao k岷縯 h峄 h脿i h貌a gi峄痑 c谩 t铆nh v脿 phong c谩ch th峄漣 trang Bohemian t峄 do, ph贸ng t煤ng 峄 m峄峣 v峄 tr铆 trong b峄ヽ 岷h.

Theo d玫i b峄 岷h c峄 anh (nh瓢 l峄漣 k锚u g峄峣 c峄 D农ng Phan), kh么ng ch峄 thu h煤t s峄 ch煤 媒 c峄 nhi峄乽 b岷 tr岷 m脿 c貌n c贸 c岷 Murad Osman, cha 膽岷 theo d玫i b峄 岷h c峄 t么i. B峄ヽ 岷h tr锚n 膽瓢峄 like sau khi 膽膬ng t岷 tr锚n trang c谩 nh芒n c峄 nhi岷縫 岷h gia ng瓢峄漣 Nga.

Theo d玫i b峄 岷h c峄 anh (nh瓢 D农ng Phan 膽茫 n贸i) kh么ng ch峄 thu h煤t s峄 quan t芒m c峄 r岷 nhi峄乽 b岷 tr岷. V脿 Murad Osmann-ng瓢峄漣 cha 膽茫 膽i c霉ng t么i. B峄ヽ 岷h tr锚n 膽瓢峄 nhi岷縫 岷h gia Nga nh岷 like sau khi 膽膬ng t岷 tr锚n trang c谩 nh芒n c峄 nhi岷縫 岷h gia Nga.

B峄ヽ h矛nh cu峄慽 c霉ng c峄 b峄 岷h n脿y 膽瓢峄 ch峄 khi D农ng c岷 h么n Trang 峄 ph峄 膽i b峄 TP.HCM v脿o ng脿y 15/7. — B峄ヽ 岷h cu峄慽 c霉ng theo phong c谩ch n脿y 膽瓢峄 D农ng ch峄 v脿o ng脿y 15/7 khi c岷 h么n Trang tr锚n ph峄 膽i b峄 TP.HCM.

Anh 岷 n贸i r岷眓g hai ng瓢峄漣 s岷 kh么ng 峄 l岷 膽芒y v脿 s岷 ti岷縫 t峄 l脿m b峄 truy峄噉, anh 岷 n贸i: “Hai ng瓢峄漣 s岷 kh么ng 峄 l岷 膽芒y v脿 s岷 ti岷縫 t峄 l脿m b峄 truy峄噉 n脿y ngay b芒y gi峄” – Long v脿 Trang 膽ang c霉ng nhau T么i 膽茫 ch峄 nh峄痭g b峄ヽ 岷h s谩ng t岷 v脿 th煤 v峄 kh谩c trong chuy岷縩 膽i.

D农ng v脿 Trang c农ng 膽ang c霉ng nhau ch峄 nh峄痭g b峄ヽ 岷h s谩ng t岷 v脿 th煤 v峄 kh谩c.

岷h: D农ng Phan

Vy An