Từ ngày 19 đến 20 tháng 3, du lịch là một trong năm lĩnh vực được Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (ViEF) thảo luận. Đây là một sự kiện quốc gia để thảo luận về các vấn đề và chiến lược chính của nền kinh tế vĩ mô Việt Nam. Mục đích của diễn đàn là đề xuất các giải pháp cho chính phủ nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới.