Câu hỏi 1: Khi sử dụng laptop, nên chọn vali nào?

1. Loại 20 inch 36,5 x 25,5 x 53 cm

2. Loại 24 inch 42,5 x 28,5 x 63 cm

3. Loại 28 inch 48,5 x 31,5 x 73 cm

Vy Một