Báo cáo kiểm toán bán niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) vừa công bố, sau soát xét, lợi nhuận trước thuế trước khi sáp nhập chỉ vượt 108 tỷ USD, trong khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất trên báo cáo chỉ đạt 219 tỷ USD. Tự lập.

OGC tuyên bố rằng thay đổi này là do dự trữ bổ sung được thực hiện trong quá trình đánh giá lại khoản bồi thường cho trách nhiệm của các đối tác. OGC giải thích bằng văn bản: “Việc bổ sung dự phòng sẽ đảm bảo thận trọng hơn và phù hợp với tình hình nợ hiện tại.”

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu thuần của doanh nghiệp này cũng đã giảm gần 40%. Nguyên nhân là do Covid-19 đang ảnh hưởng đến hoạt động khách sạn và dịch vụ của các đơn vị thành viên. Ngoài ra, việc OCH chuyển giao cho Tổ chức Hội nghị Hồi giáo và Suối Mơ cũng khiến các đơn vị này không được hợp nhất từ ​​quý II.

Ngoài các khoản phải thu, các khoản đóng góp cho đối tác mà kiểm toán viên không thu thập đủ bằng chứng để đánh giá khả năng thu hồi, OGC cho biết vẫn đôn đốc các thành viên xử lý. Năm nay, công ty đã trích lập một khoản dự phòng theo thời gian trì hoãn và cho rằng khoản dự phòng nợ khó đòi là thận trọng.

Đối với khả năng thanh toán và lỗ lũy kế hơn 2,7 nghìn tỷ đồng, OGC cho biết có kế hoạch thoái vốn, chuyển nhượng một số dự án và thu hồi nợ. Do đó, theo ban lãnh đạo của công ty, việc lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục là phù hợp.