Công ty Công nghiệp Gỗ Trường Thành (TTF) vừa công bố báo cáo kiểm toán bán niên. Trong số đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất sau kiểm toán của TTF cao gấp hơn 4 lần so với báo cáo tự nghiên cứu trước đó.

Lý do thay đổi là do điều chỉnh mục tiêu kinh doanh chính. Người ta đã xác minh rằng doanh thu thuần của TTF trong 6 tháng đầu năm đã giảm gần 11%, nhưng giá vốn hàng bán (COGS) đã giảm 30%. Nhờ đó, lãi gộp hoạt động kinh doanh vượt 191 tỷ đồng, gần gấp đôi so với báo cáo tự đánh giá.

Mặc dù mức tăng doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động cũng đã được điều chỉnh nhưng do tỷ trọng không đáng kể nên sau kiểm toán, lợi nhuận kinh doanh của TTF tiếp tục tăng vọt. Công ty lãi ròng gần 41 tỷ đồng, trong khi lỗ ròng trên báo cáo tự nghiên cứu vượt 55 tỷ đồng. (Con trai ông Thanh) Việc chuyển nhượng quyền sở hữu đã hoàn tất theo hợp đồng bảo trì đã ký với Gỗ Trường Thành. Từ tháng 3/2017, cổ đông công ty đã thông qua việc thu hồi tài sản của những người điều hành cũ để giải quyết hậu quả do quản lý kém.