Bộ Xây dựng chuyển giao quyền chủ sở hữu vốn nhà nước đại diện cho 4 công ty gồm: Sông Đà, Vật liệu xây dựng Đệ Nhất (FiCO), Đầu tư Môi trường nước Việt Nam (VIWASEEN), Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) cho Tổng công ty SCIC .

Vốn đầu tư của Nhà nước tại 4 công ty chuyển nhượng này lên tới 5.876,8 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng vừa có tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ là cuối năm 2015, Bộ đã đại diện Bộ. Chủ sở hữu vốn nhà nước của 16 công ty.

9 trong đó trách nhiệm quản trị công ty chỉ giới hạn ở một thành viên, bao gồm: lắp ráp máy móc tại Việt Nam (Lilama), tòa nhà số 1 (CC1), vật liệu xây dựng số 1 (FiCO), Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC), Cơ khí xây dựng (COMA) ), Phát triển Nhà và Đô thị (HUD)), Sông Đà, Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) và Xi măng Việt Nam (VICEM).

7 công ty-Công ty Cổ phần AR e: Đầu tư Xây dựng và Phát triển (DIC), Sông Hồng, Bạch Đằng, Viglacera, Đầu tư Môi trường nước Việt Nam (VIWASEEN), Xây dựng Hà Nội (HANCORP), Xây dựng và Phát triển hạ tầng (Licogi). Đến tháng 6 năm 2020, số lượng công ty có vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giảm xuống còn 13 công ty. DIC và Xây dựng Bạch Đằng đều đã được bán. , Và Licogi đã được chuyển giao cho SCIC. Ngoại trừ HUD và VICEM, 11 công ty còn lại được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu và chuyển đổi mô hình doanh nghiệp.

Phương Anh