Theo văn bản giải trình của Công ty TNHH Tập đoàn Marsh (DXG) gửi Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước, báo cáo tự lập (trước kiểm toán) nửa năm công ty mẹ lãi sau thuế 38 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận nửa năm sau khi kiểm tra lỗ đã vượt 488 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến khoản lỗ lớn này là do việc chuyển nhượng cổ phần tại LDG. Kiểm toán yêu cầu DXG phải trích lập 526 tỷ đồng dự phòng trên báo cáo tài chính hợp nhất dẫn đến khoản lỗ nói trên.

Cuối tháng 7, nhóm cổ đông DXG đã thoái 36,72% trong tổng số 88 triệu cổ phiếu LDG. Công ty LDG. Giao dịch không được giải thích là ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Đất Xanh trong quý III và IV / 2020.

Trong tháng 6, tổng giá trị hàng tồn kho của công ty đã vượt 8,8 nghìn tỷ đồng. Chủ yếu từ Gem Sky World (gần 3,3 nghìn tỷ đồng), Gem Riverside (khoảng 1,580 tỷ đồng).