Kathy Sullivan (Kathy Sullivan) l脿 m峄檛 c峄眜 phi h脿nh gia ng瓢峄漣 M峄 68 tu峄昳, r啤i v脿o Challenger Abyss 峄 T芒y Th谩i B矛nh D瓢啤ng v脿o ng脿y 7 th谩ng S谩u. 膼芒y l脿 v峄眂 th岷砿 c峄 cu峄檆 th谩m hi峄僲 “V脿nh 膽ai l峄璦” do EYOS Expeditions t峄 ch峄ヽ. 膼峄 s芒u l脿 10928 m. Tr瓢峄沜 khi b岷痶 膽岷 chuy岷縩 膽i, EYOS 膽茫 m峄漣 ba th谩m t峄 l岷穘 xu峄憂g ph铆a nam c峄 r茫nh Mariana n啤i c贸 Challenger Abyss. Kathy l脿 ng瓢峄漣 膽岷 ti锚n ho脿n th脿nh nhi峄噈 v峄 10 gi峄 kh贸 kh膬n n脿y. V峄 m岷穞 th么ng tin. Khi b岷 nh矛n m峄峣 th峄 b岷眓g ch铆nh m岷痶 m矛nh, m峄峣 th峄 膽峄乽 kh谩c bi峄噒. Ch峄 c贸 c谩c nh脿 sinh v岷璽 h峄峜 bi峄僴 kh么ng c贸 nh芒n ph岷﹎ m峄沬 b峄 qua 膽峄 ngh峄 nh瓢 v岷瓂 “, Kathy n贸i.

C峄眜 phi h脿nh gia NASA, Kathy Sullivan l脿 ng瓢峄漣 膽岷 ti锚n tr锚n th岷 gi峄沬 膽i s芒u v脿o l貌ng 膽岷 v脿 bay v脿o v农 tr峄 Nhi岷縫 岷h gia: Enrique Alvarez / EYOS Expeditions .

Kathy kh谩m ph谩 v峄眂 th岷砿 c霉ng v峄沬 膽峄搉g nghi峄噋 c峄 m矛nh, nh脿 khoa h峄峜 Victor Calscovo. Victor l脿 m峄檛 nh脿 th谩m hi峄僲 gi脿u kinh nghi峄噈, anh ta l脿 Ng瓢峄漣 膽岷 ti锚n chinh ph峄 t岷 c岷 c谩c ch芒u l峄, 膽峄 cao c峄 B岷痗 v脿 Nam C峄眂 v脿 l岷穘 xu峄憂g ph岷 s芒u nh岷 c峄 膽岷 d瓢啤ng, 膽茫 膽岷 膽瓢峄 v么 s峄 th脿nh t峄眜. Con t脿u ng脿y c脿ng ch矛m, Casey v脿 Victor ng峄搃 trong m峄檛 cabin nh峄 v脿 tho岷 m谩i, c贸 膼峄 kh么ng gian 膽峄 du峄梚 ch芒n. H峄 m岷穋 谩o len ho岷穋 t岷璸 yoga.

“N贸 gi峄憂g nh瓢 chuy岷縩 bay 膽瓢峄漬g d脿i cao c岷 ho岷穋 cao c岷”, Casey n贸i.

Trong v貌ng 4 gi峄 sau v脿i gi峄. Xu峄憂g 膽谩y bi峄僴, Casey b岷痶 膽岷 th岷 r岷眓g cabin l岷h h啤n, nh瓢ng kh么ng c贸 thay 膽峄昳 膽谩ng k峄 v峄 tr岷g th谩i. Nh瓢ng c么 n贸i r岷眓g c贸 hai s峄 kh谩c bi峄噒 r玫 r脿ng gi峄痑 tr岷 nghi峄噈 bay trong kh么ng gian v脿 l岷穘 trong 膽岷 d瓢啤ng.

“M峄檛 l脿 n膬ng l瓢峄g. 脻 t么i l脿, khi n贸 膽瓢峄 g岷痭 v脿o qu岷 bom, b岷 th峄眂 s峄 膽ang l谩i bom. 膼芒y l脿 th峄漣 膽i峄僲 n膬ng l瓢峄g b霉ng n峄 v脿 t岷 ra m峄檛 ti岷縩g 峄搉 l峄沶, v脿 b岷 nhanh ch贸ng t膬ng t峄慶 “, c么 chia s岷. N贸 gi峄憂g nh瓢” b瓢峄沜 膽i th岷 k峄 “c峄 Casey. Khi h峄 膽i xu峄憂g, Kathy v脿 Victor (Kathy v脿 Victor) 膽茫 th岷 V脿o b峄痑 tr瓢a, h峄 d岷 bi岷縩 m岷 trong khi 膬n b谩nh sandwich salad c谩 ng峄, m峄檛 t煤i khoai t芒y chi锚n v脿 m峄檛 m贸n khai v峄 膽岷穋 bi峄噒 c峄 膽岷 b岷縫 t谩o. “膼岷 d瓢啤ng v岷玭 c貌n s峄憂g. Ngay c岷 khi n贸 xu峄憂g v霉ng n瓢峄沜 th岷 h啤n, s峄 s峄憂g v岷玭 t峄搉 t岷. Kh么ng gian r峄檔g l峄沶 v脿 s峄 膽a d岷g c峄 sinh v岷璽 bi峄僴 th峄眂 s峄 l脿 l峄慽 v脿o v脿 s峄 quy岷縩 r农 c峄 t么i. C么 n贸i: “膼谩y bi峄僴 c农ng c贸 m峄檛 s峄 膽岷穋 膽i峄僲 膽峄媋 ch岷 th煤 v峄.” Casey v脿 Victor 膽茫 l谩i m峄檛 h峄 s峄 gi峄沬 h岷 DSV l脿 11,5 t岷, 膽芒y l脿 chi岷縞 xe duy nh岷 tr锚n th岷 gi峄沬 c贸 th峄 l岷穘. Li锚n t峄 峄 b岷 k峄 膽峄 s芒u n脿o trong th岷 gi峄沬 膽岷 d瓢啤ng. 岷h: Reeve Jolliffe / 膽o脿n th谩m hi峄僲 EYOS.

Sau kho岷g 4 gi峄, cu峄慽 c霉ng h峄 c农ng 膽岷縩 膽瓢峄 膽谩y r茫nh v脿 kho岷g 15 ph煤t th么ng tin li锚n quan 膽岷縩 n瓢峄沜 tr锚n t脿u, x谩c 膽峄媙h h瓢峄沶g, ki峄僲 tra h峄 th峄憂g. H峄 tr峄 … v脿 t岷璶 h瓢峄焠g nh峄痭g kho岷h kh岷痗 v么 gi谩.

“Ch煤ng t么i c瓢峄漣, m峄塵 c瓢峄漣 v脿 b岷痶 tay 膽峄 膬n m峄玭g m峄檛 kho岷h kh岷痗 膽岷筽. Khi ch煤ng t么i tr瓢峄 xu峄憂g bi峄僴, t么i c岷 th岷 nh瓢 m矛nh 膽ang bay tr锚n m岷穞 tr膬ng. T么i ngh末 m峄峣 ng瓢峄漣 c贸 th峄 nh峄 nh峄痭g b峄ヽ 岷h c峄 t脿u v农 tr峄 Apollo. Nh瓢ng M么i tr瓢峄漬g gi峄憂g nh瓢 m岷穞 tr膬ng n脿y n岷眒 d瓢峄沬 膽谩y bi峄僴 n啤i ch煤ng ta chia s岷 n啤i c瓢 tr煤. “C峄眜 phi h脿nh gia NASA cho bi岷縯. M峄檛 h矛nh 岷h kh谩c v峄 v农 tr峄 膽i ngang qua 膽岷 c峄 Casey. C么 n贸i: “Khi chuy岷縩 t脿u cu峄慽 c霉ng d峄玭g l岷, t么i c岷 th岷 nh瓢 m峄檛 phi h脿nh gia tr锚n Sao H峄廰 v脿 t矛m th岷 d岷 v岷縯 c峄 chuy岷縩 th谩m hi峄僲 tr瓢峄沜 膽贸. H峄 膽茫 tho谩t ra kh峄廼 b贸ng t峄慽, th岷璽 si锚u th峄眂.” N贸i. — -Sau m峄檛 ti岷縩g r瓢峄 d瓢峄沬 膽谩y bi峄僴, Casey v脿 Victor b岷痶 膽岷 n峄昳. Gi峄憂g nh瓢 b岷 k峄 du kh谩ch c贸 kinh nghi峄噈 n脿o 膽ang chu岷﹏ b峄 cho m峄檛 h脿nh tr矛nh d脿i, Victor 膽茫 m峄 b峄 phim phi锚u l瓢u “Ng瓢峄漣 膽脿n 么ng s岷 tr峄 th脿nh vua” tr锚n 膽i峄噉 tho岷 膽峄 anh ta v脿 c谩c 膽峄搉g nghi峄噋 c贸 th峄 g岷穚 l岷 n贸. N瓢峄沜 峄 b峄 m岷穞.

“膼芒y l脿 m峄檛 chuy岷縩 膽i y锚n b矛nh. 峄 kho岷g c谩ch ch峄 v脿i tr膬m m茅t t峄 m岷穞 n瓢峄沜, b岷 b岷痶 膽岷 th岷 khu v峄眂 t峄慽 t膬m v脿 d脿y 膽岷穋 xung quanh b岷 bi岷縩 th脿nh m脿u xanh nh岷. Kho岷g 10 m茅t. Cu峄慽 c霉ng, m脿u xanh c峄 Th谩i B矛nh D瓢啤ng xu岷 hi峄噉. N瓢峄沜 bi峄僴 trong xanh, b岷 n峄昳 tr锚n m岷穞 n瓢峄沜, nh瓢ng t岷 nh矛n v岷玭 r岷 th岷, nh瓢 th峄 b岷 v岷玭 c貌n l脿 m峄檛 n峄璦 c峄 膽岷 d瓢啤ng. – Chi岷縞 vali th岷 谩p l峄眂 c峄 m岷 DSSVh v岷璶 chuy峄僴. 岷h: EYOS Expeditions v脿 Caladan Oceanic

Tr峄 l岷 chuy岷縩 t脿u l峄沶, Kathy th峄眂 hi峄噉 m峄檛 cu峄檆 g峄峣 b岷 ng峄. V峄沬 s峄 gi煤p 膽峄 c峄 m峄檛 phi h脿nh gia, c么 膽茫 s岷痯 x岷縫 膽峄 n贸i chuy峄噉 v峄沬 hai phi h脿nh gia Bob Behnken v脿 Doug Hurley tr锚n SpaceX crew Dragon, l岷 膽岷 ti锚n 膽i v脿o qu峄 膽岷 t峄 Hoa K峄 v脿o ng脿y 30 th谩ng 5. H峄 bay c谩ch tr谩i 膽岷 kho岷g 400 km, k峄 v峄 h脿nh tr矛nh c峄 h峄 v峄沬 Casey v脿 nghe c么 n贸i v峄 chuy岷縩 th谩m s谩t s芒u nh岷 tr锚n tr谩i 膽岷.

B岷痶 膽岷 l脿m vi峄嘽 t岷 NASA v脿o n膬m 1978 v脿 Casey tr峄 th脿nh ng瓢峄漣 M峄 膽岷 ti锚n v脿o v农 tr峄 v脿o ng脿y 11 th谩ng 10 n膬m 1984. B芒y gi峄 b岷 膽茫 膽岷 膽岷縩 ph岷 s芒u nh岷 c峄 膽岷 d瓢啤ng.

“Don Walsh v脿 Don Walsh v脿 Jacques Piccard l岷 膽岷 ti锚n kh谩m ph谩 v峄眂 th岷砿 c峄 k岷 th谩ch th峄ヽ v脿o n膬m 1960. Ch煤ng t么i ph岷 m岷 52 n膬m 膽峄 quay l岷. 峄 膽芒y, t么i 膽茫 nh岷 ba l岷 trong m瓢峄漣 ng脿y. 膼芒y l脿 m峄檛 thay 膽峄昳 l峄沶 “, Casey n贸i. 膼岷 d瓢啤ng v岷玭 c貌n r岷 xa l岷 v峄沬 con ng瓢峄漣, gi峄憂g nh瓢 v农 tr峄 xa x么i v脿 c谩c thi锚n th峄. C么 n贸i: “膼i峄乽 quan tr峄峮g l脿 tin t瓢峄焠g v脿 t么n vinh nh芒n lo岷 kh谩m ph谩.” “Discovery kh么ng ch峄 l脿 nh峄痭g nh脿 th谩m hi峄僲 leo n煤i hay l脿m nh峄痭g 膽i峄乽 k峄 l岷. Discovery l脿 kh谩m ph谩 nh峄痭g 膽i峄乽 m脿 ch煤ng ta ch瓢a hi峄僽.” Ho岷穋 hi峄僽 v脿 bi岷縯 ch煤ng ta l脿 ai, ” Ch煤ng ta 膽ang 峄 膽芒u, l脿m th岷 n脿o 膽峄 s峄憂g, ph谩t tri峄僴 v脿 t峄搉 t岷 s芒u s岷痗 h啤n, ho脿n thi峄噉 h啤n, kh么n ngoan h啤n v脿 c贸 gi谩 tr峄 h啤n. “— B岷 Ng峄峜 (theo CNN) – xem th锚m