C谩c b谩c s末 t岷 B峄噉h vi峄噉 膼a khoa Hongwu 膽茫 ti岷縩 h脿nh ki峄僲 tra v脿o ng脿y 17/10 v脿 ph谩t hi峄噉 b峄噉h nh芒n c贸 m峄檛 chi岷縞 r膬ng th峄玜 岷﹏ 峄 h脿m tr锚n, trong x瓢啤ng h脿m 膽茫 h矛nh th脿nh m峄檛 nang, ph谩 h峄 x瓢啤ng h脿m tr锚n. , X峄 l峄 m农i b锚n ph岷. U nang h脿m B谩c s末 ph岷玼 thu岷璽 lo岷 b峄 kho岷g 2 cm r膬ng m峄峜 ng岷 峄 h脿m tr锚n. Sau ca m峄, s峄ヽ kh峄廵 b峄噉h nh芒n 峄昻 膽峄媙h v脿 膽茫 膽瓢峄 xu岷 vi峄噉.

B谩c s末 Nguy峄卬 Tr岷h D芒n, Ph贸 Gi谩m 膽峄慶 B峄噉h vi峄噉 膼a khoa Hongwu cho bi岷縯, c贸 nhi峄乽 nguy锚n nh芒n d岷玭 膽岷縩 r膬ng v么 h矛nh, ch岷硁g h岷 nh瓢 r膬ng m峄峜 ch岷璵. 峄 cung h脿m kh么ng c貌n ch峄 cho r膬ng b峄 bung ra nh瓢 b矛nh th瓢峄漬g, ho岷穋 r膬ng s峄痑 b峄 nh峄 s峄沵 khi岷縩 c谩c r膬ng sau m峄峜 v脿o ch峄 k铆n khi岷縩 r膬ng kh么ng th峄 m峄峜 v峄 膽煤ng v峄 tr铆. Do 膽贸, c谩c r膬ng m峄峜 sau ph岷 t矛m c谩ch kh谩c 膽峄 m峄峜 l锚n ho岷穋 ph谩t tri峄僴 v脿o cung h脿m.

R膬ng m峄峜 ng瓢峄 th瓢峄漬g kh么ng 膽au v脿 c贸 th峄 膽瓢峄 ph谩t hi峄噉 b岷眓g ch峄 X-quang to脿n c岷h (to脿n c岷h h脿m) c峄 r膬ng. N岷縰 kh么ng 膽瓢峄 ph谩t hi峄噉 k峄媝 th峄漣, r膬ng 膽瓢峄 c岷 gh茅p c贸 th峄 g芒y ra nh峄痭g bi岷縩 ch峄﹏g nguy hi峄僲 nh瓢 ph谩 h峄 x瓢啤ng h脿m, bi岷縩 ch峄﹏g ti锚u x瓢啤ng h脿m, ch猫n 茅p d芒y th岷 kinh, 膽峄 l岷 nhi峄乽 bi岷縩 ch峄﹏g, th岷璵 ch铆 c贸 th峄 g芒y bi岷縩 ch峄﹏g nguy hi峄僲. . Cu峄檆 s峄憂g.

B谩c s末 khuy锚n b岷 n锚n kh谩m r膬ng ph貌ng ng峄玜 ngay t峄 khi c貌n nh峄. Ch膬m s贸c r膬ng s峄痑 t峄憈, tr谩nh s芒u r膬ng s峄沵 ho岷穋 nh峄 r膬ng khi ch瓢a th铆ch h峄 膽峄 thay r膬ng. N锚n nh峄 r膬ng s峄痑 v脿o th峄漣 膽i峄僲 th铆ch h峄 膽峄 nh瓢峄漬g ch峄 cho r膬ng v末nh vi峄卬 m峄峜, 膽芒y c农ng l脿 bi峄噉 ph谩p tr谩nh t矛nh tr岷g r膬ng s峄痑 v脿 h膬m da.

Khi 膽au nh峄ヽ, m峄廼 h脿m … ph岷 th膬m kh谩m k峄媝 th峄漣 b峄焛 vi锚m nha chu. Th峄漣 gian n岷眒 vi峄噉.

R膬ng d脿i 2 cm 膽茫 膽瓢峄 nh峄 b峄. 岷h: B峄噉h vi峄噉 cung c岷-Th煤y Qu峄硁h