Shinji Kakuno, B峄 tr瓢峄焠g Th么ng tin v脿 Ch铆nh s谩ch Th瓢啤ng m岷 Nh岷璽 B岷, 膽茫 膽峄搉g 媒. Theo v峄 n脿y, c谩c n瓢峄沜 膼么ng Nam 脕 (nh瓢 Singapore, Malaysia, Th谩i Lan, Indonesia v脿 Vi峄噒 Nam) c贸 c啤 s峄 h岷 t岷g ph谩t tri峄僴 v脿 th瓢啤ng m岷 膽i峄噉 t峄 膽ang c贸 t峄慶 膽峄 t膬ng tr瓢峄焠g m岷h. Tuy nhi锚n, trong to脿n khu v峄眂, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 峄 Vi峄噒 Nam, v岷玭 c貌n m峄檛 s峄 kh贸 kh膬n v峄 thanh to谩n 膽i峄噉 t峄, chi ph铆 h岷璾 c岷 (d峄媍h v峄 h岷璾 c岷), th贸i quen mua h脿ng, … “N岷縰 mu峄憂 giao d峄媍h th瓢啤ng m岷 膽i峄噉 t峄 xuy锚n bi锚n gi峄沬 , t岷 Vi峄噒 Nam Th贸i quen d霉ng ti峄乶 m岷穞 膽峄 thanh to谩n khi mua s岷痬 tr峄眂 tuy岷縩 s岷 tr峄 th脿nh m峄檛 tr峄 ng岷 l峄沶 鈥, 么ng chia s岷 t岷 m峄檛 h峄檌 th岷 th瓢啤ng m岷 膽i峄噉 t峄. 膼瓢峄漬g bi锚n gi峄沬 gi峄痑 Vi峄噒 Nam v脿 Nh岷璽 B岷 v峄玜 膽i qua TP.

Th贸i quen thanh to谩n v岷玭 l脿 m峄檛 tr峄 ng岷 膽峄慽 v峄沬 th瓢啤ng m岷 膽i峄噉 t峄 峄 Vi峄噒 Nam. 岷h: Reuters-膼岷 di峄噉 m峄檛 c么ng ty Nh岷璽 B岷 tham gia h峄檌 th岷 cho bi岷縯, th瓢啤ng m岷 膽i峄噉 t峄 峄 Tri峄乽 D瓢啤ng Land l脿 con 膽瓢峄漬g hai chi峄乽, t峄ヽ l脿 ng瓢峄漣 Nh岷璽 mua h脿ng t峄 n瓢峄沜 ngo脿i v脿 ng瓢峄 l岷. B岷 c农ng c贸 th峄 mua h脿ng t峄 Nh岷璽 B岷. Gi谩m 膽峄慶 ph谩t tri峄僴 s岷 ph岷﹎ 膽i峄噉 t峄 Tiki, 么ng Trang Th脿nh T铆n cho bi岷縯: “膼峄搉g th峄漣, c谩c c么ng ty th瓢啤ng m岷 膽i峄噉 t峄 Vi峄噒 Nam ch峄 y岷縰 t岷璸 trung v脿o th峄 tr瓢峄漬g n峄檌 膽峄媋, c貌n ng瓢峄漣 ti锚u d霉ng quan t芒m 膽岷縩 vi峄嘽 mua h脿ng tr锚n c谩c trang web xuy锚n bi锚n gi峄沬 nh瓢 Amazon, Ebay, Alibaba.” – C么ng ty th瓢啤ng m岷 th峄眂 hi峄噉 C谩c 媒 ki岷縩 鈥嬧媍ho th岷 s峄 kh谩c bi峄噒 gi峄痑 c么ng ty Vi峄噒 Nam v脿 c么ng ty n瓢峄沜 ngo脿i.

Trong bu峄昳 t峄峚 膽脿m, m峄檛 s峄 c么ng ty Nh岷璽 B岷 v脿 Vi峄噒 Nam cho r岷眓g 膽峄 thi岷縯 l岷璸 n峄乶 t岷g th瓢啤ng m岷 膽i峄噉 t峄 xuy锚n bi锚n gi峄沬 c岷 gi岷 quy岷縯 nhi峄乽 v岷 膽峄 nh瓢 ch铆nh s谩ch gi岷 quy岷縯 tranh ch岷 giao d峄媍h th瓢啤ng m岷 膽i峄噉 t峄, thanh to谩n, giao nh岷璶 h脿ng h贸a .. .

脭ng Tr岷 H峄痷 Linh, C峄 tr瓢峄焠g C峄 Th瓢啤ng m岷 膽i峄噉 t峄 v脿 C么ng ngh峄 th么ng tin (VECITA, B峄 C么ng Th瓢啤ng) cho bi岷縯, C峄檔g 膽峄搉g ASEAN s岷 m峄 ra c啤 h峄檌 cho c谩c n瓢峄沜 / khu v峄眂 trong khu v峄眂 ph谩t tri峄僴 h峄 t谩c kinh doanh v峄沬 v脿o 膽岷 n膬m 2016. V峄 tr瓢峄焠g ph貌ng cho bi岷縯: 鈥淰i峄嘽 ho脿n t岷 膽脿m ph谩n Hi峄噋 膽峄媙h 膼峄慽 t谩c xuy锚n Th谩i B矛nh D瓢啤ng c农ng mang l岷 c啤 h峄檌 ph谩t tri峄僴 kinh doanh cho n峄乶 kinh t岷 v脿 ng脿nh th瓢啤ng m岷 膽i峄噉 t峄 Vi峄噒 Nam.鈥 Xu h瓢峄沶g c峄 Vi峄噒 Nam l脿 ph谩t tri峄僴 t峄憈. Trong s峄 40 tri峄噓 ng瓢峄漣 d霉ng Internet, 58% l脿 tr峄眂 tuy岷縩 . mua s岷痬. 脭ng cho bi岷縯: 鈥溒粵c t铆nh doanh thu c峄 th峄 tr瓢峄漬g th瓢啤ng m岷 膽i峄噉 t峄 c岷 n瓢峄沜 n膬m 2015 膽岷 kho岷g 4 t峄 膽么 la M峄.鈥

H峄檌 th岷 qu峄慶 t岷 do VECITA v脿 Th瓢啤ng m岷 t峄 ch峄ヽ, 鈥淴u h瓢峄沶g v脿 c啤 h峄檌 c峄 th瓢啤ng m岷 膽i峄噉 t峄 xuy锚n bi锚n gi峄沬 th瓢啤ng m岷. Th岷 gi峄沬 鈥滳h铆nh s谩ch c峄 B峄 Kinh t岷, Th瓢啤ng m岷 v脿 C么ng nghi峄噋 Nh岷璽 B岷 Cung c岷 th么ng tin v峄 c谩c m么 h矛nh th瓢啤ng m岷 膽i峄噉 t峄 to脿n c岷 v脿 Nh岷璽 B岷 v峄沬 B峄 Th么ng tin. K岷 ho岷h chia s岷 m峄檛 s峄 b脿i h峄峜 kinh nghi峄噈 t峄 c谩c c么ng ty Nh岷璽 B岷.

K峄 Duy锚n