Ủy ban chỉ đạo quốc gia (24/7) về dịch bệnh phòng chống và kiểm soát Covid-19 đã cung cấp tình huống này vào buổi chiều. Điều kiện này không áp dụng cho các chuyên gia đã có vé và sẽ vào nước trước ngày 5 tháng 8. Các mẫu phải được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm được chính phủ phê duyệt hoặc hệ thống phòng thí nghiệm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nguồn gốc của Ban chỉ đạo quốc gia. Trên thực tế, người nước ngoài vào nước này, bao gồm các nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, công nhân lành nghề và lãnh đạo doanh nghiệp, sẽ thử nghiệm dương tính với nCoV. Những người có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc các đơn vị mời phải hứa sẽ trả tiền điều trị cho các sự cố Covid-19 tại Việt Nam. Đơn vị mời cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn chống lại Covid-19.

Cho đến nay, tất cả người nhập cư, bao gồm cả người Việt Nam hoặc người nước ngoài, phải trải qua kiểm tra kiểm dịch và lấy mẫu trong 14 ngày. Đó là nCoV ít nhất hai lần.

Tại Việt Nam, không có trường hợp nhiễm cộng đồng nào trong 99 ngày. Trong thời gian này, hơn 150 trường hợp mới là người nhập cư và ngay lập tức bị cô lập để ngăn chặn sự lây lan của cộng đồng.