Không có triệu chứng hoặc triệu chứng lành tính của phơi nhiễm mới hoặc cách ly (F1).

Ngoài ra, có 5.000 bệnh viện trong thành phố, được chuyển đổi để nhận và điều trị Covid-19, bao gồm một số bệnh viện chuyên ngành cho bệnh nhân nặng. – Sức mạnh công việc cao, mong muốn chấp nhận bệnh nhân gây ra nhân viên vệ sinh áp lực.

– 7 Từ F0 Ho – Chi-Minh – Thành phố nhận được đêm tốt ở hơn 1.000 địa điểm. Vào ngày 12 tháng 7, thông tin thông tin về thành phố, ông Zi Ming đã thành lập tổng cộng 11 bệnh viện thành phố Thủ Đức, từ Bình Chánh và Dight 12, có hơn 30.000 giường, chấp nhận các trường hợp mới hoặc bị cô lập (F1) không có triệu chứng. Hoặc có chỉ có một triệu chứng lành tính.

— Thành phố có 5.000 giường y tế, được chuyển đổi để nhận và điều trị Covid-19, một số trong đó được sử dụng đặc biệt để điều trị các bệnh viện nghiêm ngặt của Pati.

– –