Honda City – phi锚n b岷 m峄沬 c峄 Honda City. Nhi岷縫 岷h: Nguy峄卬 Thu

Sau nhi峄乽 th么ng tin 膽瓢峄 ti岷縯 l峄, phi锚n b岷 m峄沬 c峄 City s岷 膽瓢峄 ra m岷痶 v脿o 膽岷 th谩ng 12 v峄沬 c岷 ti岷縩 ho脿n to脿n v峄 n峄檌 v脿 ngo岷 th岷, tuy nhi锚n v岷玭 s峄 d峄g engine c农. -Ngo岷 h矛nh tay l谩i 膽瓢峄 thay 膽峄昳 gi峄憂g Accord, 膽猫n pha tr瓢峄沜 sau c农ng 膽瓢峄 thay 膽峄昳 n锚n h脿i h貌a h啤n so v峄沬 phi锚n b岷 c农. N峄檌 th岷 thay 膽峄昳 ho脿n to脿n, v么 l膬ng v脿 膽峄搉g h峄 trung t芒m 膽茫 膽瓢峄 膽啤n gi岷 h贸a. C谩c th脿nh ph峄 m峄沬 ra m岷痶 hy v峄峮g s岷 tr峄 th脿nh 膽峄慽 tr峄峮g quan tr峄峮g c峄 Vios, v脿 Accent 膽峄﹏g 膽岷 trong ph芒n kh煤c th峄 tr瓢峄漬g n脿y.

Tuy ch瓢a c贸 gi谩 ch铆nh th峄ヽ nh瓢ng c谩c 膽岷 l媒 膽茫 b岷痶 膽岷 nh岷璶 b谩n pin. Ba m岷玼 xe d峄 ki岷縩 鈥嬧媍贸 gi谩 b谩n t峄 58-620 tri峄噓 膽峄搉g. Kia Morning Post-Moring th岷 h峄 ti岷縫 theo 膽茫 膽瓢峄 tung ra th峄 tr瓢峄漬g. Nhi岷縫 岷h: Kia-膼茫 10 n膬m tr么i qua k峄 t峄 cu峄慽 n膬m 2011, Morning v岷玭 ch瓢a 膽瓢a ra thi岷縯 k岷 m峄沬. Cu峄慽 n膬m nay, Moring m峄沬 c贸 th峄 s岷 ra m岷痶 kh谩ch Vi峄噒. Sau Sellos v脿 Sorento, Morning s岷 tr峄 th脿nh m岷玼 Kia th峄 3 c贸 thi岷縯 k岷 s谩ng t岷 t岷 th峄 tr瓢峄漬g Vi峄噒 Nam.

T岷 H脿n Qu峄慶, Morning s岷 s峄 d峄g 膽峄檔g c啤 m峄沬, c脿i 膽岷穞 hi峄噉 t岷 v脿 h矛nh 岷h phi锚n b岷. Li峄噓 anh 岷 c贸 th峄 tr峄 l岷 Vi峄噒 Nam hay kh么ng v岷玭 l脿 m峄檛 岷﹏ s峄. Tuy nhi锚n, ngu峄搉 tin n峄檌 b峄 cho bi岷縯, phi锚n b岷 m峄沬 s岷 膽瓢峄 n芒ng c岷 v峄 c么ng ngh峄 v脿 s峄 ti峄噉 l峄.

Ng瓢峄漣 ti锚u d霉ng hy v峄峮g r岷眓g Morning l脿 gia v峄 khi岷縩 th峄 tr瓢峄漬g ph芒n kh煤c A tr峄 n锚n n膬ng 膽峄檔g h啤n v脿 c贸 nhi峄乽 l峄盿 ch峄峮 h啤n. . Hi峄噉 t岷, so v峄沬 i10 v脿 Fadil, Morning k茅m 膽峄檔g l峄眂 h啤n trong cu峄檆 c岷h tranh v峄 doanh s峄. Ch铆n th谩ng sau v脿o n膬m 2020, Kia Motors ch峄 b谩n 膽瓢峄 3.854 chi岷縞 trong 5 th谩ng (th谩ng 5 n膬m 2020 膽岷縩 th谩ng 9 n膬m 2020), so v峄沬 10101 chi岷縞 cho i10 v脿 6,461 chi岷縞 cho Fadier. – Nissan Sunny-Nissan Sunny M峄沬. 岷h: Motortrivia

Sau khi chuy峄僴 nh脿 ph芒n ph峄慽 m峄沬, nhi峄乽 nh脿 ph芒n ph峄慽 膽茫 quy岷縯 膽峄媙h ti岷縫 nh岷璶 m岷玼 Sunny m岷玼 m峄沬, d峄 ki岷縩 鈥嬧媠岷 c贸 m岷穞 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g v脿o cu峄慽 n膬m nay, 膽岷 n膬m 2021. Th么ng tin n脿y v岷玭 ch瓢a 膽瓢峄 x谩c nh岷璶.

T岷 Vi峄噒 Nam, Sunny th岷 h峄 hi峄噉 t岷 膽茫 膽瓢峄 b谩n ra t峄 n膬m 2012, c岷 d脿n trong v脿 ngo脿i tr峄漣 膽峄乽 kh么ng c贸 g矛 thay 膽峄昳. Th岷 nh瓢ng ngo岷 h矛nh kh么ng b岷痶 m岷痶 khi岷縩 t矛nh h矛nh b谩n h脿ng c峄 Sunny 岷 岷﹎.

Phi锚n b岷 m峄沬 c峄 Sunny 膽茫 膽瓢峄 ra m岷痶 t岷 th峄 tr瓢峄漬g M峄 v脿 Th谩i Lan v峄沬 t锚n g峄峣 Almera, ng瓢峄漣 ti锚u d霉ng 膽岷穞 nhi峄乽 k峄 v峄峮g v脿o s岷 ph岷﹎ m峄沬 v脿 s岷 ph岷﹎ m峄沬 c峄 Nissan. Kh么ng ch峄 v峄 t铆nh n膬ng v岷璶 h脿nh m脿 c貌n v峄 thi岷縯 k岷, do doanh s峄 b谩n ra kh么ng t峄憈 峄 ph芒n kh煤c n脿y, vi峄嘽 mang v峄 m峄檛 chi岷縞 Sunny m峄沬 kh么ng ch峄 thay 膽峄昳 di峄噉 m岷 c峄 m岷玼 xe n脿y m脿 c貌n gi煤p xe t膬ng doanh s峄. -Dunn