N岷 nh芒n 膽茫 膽瓢峄 膽瓢a 膽岷縩 B峄噉h vi峄噉 膼a khoa Beijiang b峄焛 m峄檛 ng瓢峄漣 膽i b峄 b峄 kh贸 th峄. Anh ta b峄 kh贸 th峄, b峄 th瓢啤ng 峄 c峄, v脿 d脿i 12 cm v脿 r峄檔g 3 cm. Anh ta b峄 ch岷 m谩u nhi峄乽.

B谩c s末 7/7 n贸i r岷眓g h峄 bi岷縯 r岷眓g v岷縯 th瓢啤ng 膽茫 ph谩 v峄 ho脿n to脿n kh铆 qu岷 c峄 b峄噉h nh芒n 峄 c峄, t峄ヽ l脿 s峄 b峄 g茫y. Qu茅t phim v霉ng c峄 cho th岷 ti岷縫 t峄 m岷 s峄 kh铆 qu岷, kh么ng kh铆 trong l脿nh b峄 膽么ng l岷 t峄 v霉ng c峄 v脿 kh么ng g芒y t峄昻 th瓢啤ng cho c峄檛 s峄憂g c峄.

T瓢 v岷 t岷 ch峄 v峄 ch膬m s贸c b峄 s啤 c峄﹗, b岷 v峄 峄憂g th么ng kh铆 trong tr瓢峄漬g h峄 kh岷﹏ c岷, 膽岷穞 n峄檌 kh铆 qu岷 v脿 h峄搃 s峄ヽ 膽峄 nhanh ch贸ng chuy峄僴 b峄噉h nh芒n 膽岷縩 ph貌ng m峄. Nguy峄卬 S峄 An, m峄檛 b谩c s末 tr峄眂 ti岷縫 th峄眂 hi峄噉 ph岷玼 thu岷璽 cho bi岷縯, chu峄梚 di峄乽 膽茫 ph谩 v峄 ph峄ヽ h峄 kh铆 qu岷, nh瓢ng may m岷痭 l脿 v岷縯 th瓢啤ng ch峄 c谩ch 膽峄檔g m岷h c岷h v脿i milimet. N岷縰 v岷縯 th瓢啤ng ch峄 s芒u v脿i mm, t铆nh m岷g c峄 b峄噉h nh芒n r岷 nguy hi峄僲.

Sau 12 ng脿y ch膬m s贸c 膽岷穋 bi峄噒, b峄噉h nh芒n 膽茫 h峄搃 ph峄 v脿 膽瓢峄 ra vi峄噉 h么m nay. Anh 岷 n贸i r岷眓g khi anh 岷 膽i xe m谩y v脿o bu峄昳 s谩ng khi anh 岷 膽ang th岷 di峄乽, anh 岷 kh么ng th峄 nh矛n th岷 d芒y di峄乽. -岷h c峄 b峄噉h nh芒n b峄 th瓢啤ng (膽峄 ph貌ng khi xem) -C贸 nh峄痭g khu v峄眂 d脿nh ri锚ng cho ng瓢峄漣 v脿o m霉a h猫. Ng瓢峄漣 ta th岷 di峄乽 v脿o ban 膽锚m, v脿 sau 膽贸 bu峄檆 di峄乽 v脿o v峄 tr铆 膽峄 th岷 di峄乽 v脿o bu峄昳 s谩ng. Ng瓢峄漣 膽i 膽瓢峄漬g v脿o s谩ng s峄沵 kh么ng th岷 d芒y, v脿 tai n岷 r岷 d峄 x岷 ra.

B谩c s末 khuy锚n kh么ng n锚n th岷 di峄乽 g岷 膽瓢峄漬g cao t峄慶, 膽峄 kh么ng g芒y nguy hi峄僲 cho ng瓢峄漣 膽i 膽瓢峄漬g v脿 xe c峄. 膽i xe 膽岷. Kh么ng th岷 di峄乽 g岷 c谩c nh脿 m谩y 膽i峄噉 ho岷穋 膽瓢峄漬g d芒y 膽i峄噉 v矛 n贸 c贸 th峄 d峄 d脿ng g芒y ra h峄廰 ho岷 v脿 膽i峄噉 gi岷璽 nguy hi峄僲. Nh峄痭g ng瓢峄漣 mang nhi峄乽 di峄乽 v脿o khu v峄眂 ph岷 c岷﹏ th岷璶 膽峄 tr谩nh tai n岷.

Th峄 Qu峄硁h